Projecten

De wijkraad wordt betrokken bij diverse projecten die onze wijk aangaan, al dan niet in samenwerking met de gemeente Oss. Omdat de wijkraadsleden niet overal tegelijk kunnen zijn, zoekt de wijkraad doorlopend vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. 

Wilt u de wijkraad helpen of uw expertise over een bepaald onderwerp aanbieden? Stuur een e-mailbericht naar wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Nieuwe woonwijk Oss West

De vraag naar woningen in Nederland, ook in Oss, is groot. Daarom werkt gemeente Oss doorlopend aan het woningbouwprogramma gericht op de bouw van circa 8000 woningen in de komende 15 jaar. Het plan om circa 3000 woningen aan de westzijde van Oss te bouwen is onderdeel van dit woningbouwprogramma, naast vele andere woningbouwlocaties in het centrum van Oss en in de kernen. Grotendeels voor eigen inwoners zodat zij kunnen doorstromen of starten. Ook zal deze nieuwe wijk aantrekkelijk zijn voor nieuwe Ossenaren. En het versterkt de bestaande kern van Oss.

De woonwijk sluit aan de westkant van Oss aan op bestaand stedelijk gebied. Het vormt zo een uitbreiding richting het noordwesten.
Lees meer

Nieuw gebouw basisscholen De Korenaer met John F. Kennedy

Het huidige schoolgebouw dateert van 1977 en voldoet niet meer. Daarom zal het gebouw worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw kindcentrum. De basisschool de Korenaer zal fuseren met de basisschool John F. Kennedyschool.

De leerlingen van de Korenaer krijgen het volgend schooljaar les in de vrije leslokalen van de John F. Kennedyschool en 't Baken. En er komen tijdelijke units op een ongebruikt voetbalveld van Margriet aan de Amsteleindstraat.

In het nieuwe schoolgebouw kunnen vijfhonderd kinderen. Ook komt er een voorziening voor Scouting Ussen. De verwachting is dat de nieuwbouw in het schooljaar 2023-2024 in gebruik wordt genomen.

Klik hier voor meer info.

Nieuw wijkcentrum

Oss Noord-West krijgt eindelijk een nieuw wijkcentrum.
In 2021 is een haalbaarheidsonderzoek geweest om het wijkcentrum te integreren in het zorgcentrum aan de Looveltlaan. De uitkomst was positief. Op de gehele begane grond van het zorgcentrum Loovelt wordt vrijgemaakt voor een ontmoetingsplaats voor de wijk.

De wijkcentra De Hille en De Bonte Hoef fuseren en op de plek van De Hille komt een nieuw wooncomplex met achttien sociale huurappartementen, in inclusief zorg aan huis. Brabant Wonen bouwt en exploiteert dit complex. Het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd. Bouw begint waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023.

Op 2 december 2021 heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden. Klik hier voor de presentatie.


Nieuwbouw Kromstraat

Bouwbedrijf Hendriks realiseert 29 woningen op de plek van het voormalig zalencentrum Tivoli en een transportbedrijf aan de Kromstraat.

Het woonerf gaat Hof van Fort heten. Het gaat om woningen in de sociale huursector, vrije huur en betaalbare koop.
In november 2021 is een start gemaakt om de grond bouwrijp te maken.

Nieuwbouw Jeneverbes

Op de plaats van het voormalige kinderdagverblijf De Schaepskooi aan de Jeneverbes 7A wordt op dit moment vijf patiowoningen gerealiseerd.

Herontwikkeling woonwagenlocatie Brasem – Oss

Brabant Wonen gaat acht woonwagens plaatsen en verhuren. De woningcorporatie beschouwt de wagens als reguliere sociale huurwoningen.

Op dit moment loopt de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan nog. Daarna wordt begonnen met het inrichten van de locatie en het plaatsen van de nieuwe woonwagens. Als alles volgens planning verloopt, wordt eind 2022 daarmee gestart.

Duurzame Polder

Gemeenten, provincie en rijk werken samen aan het opwekken van duurzame energie in de Duurzame Polder tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch. Daarbij krijgen de gemeenten de regie, ondersteund door rijk en provincie. Dat is de insteek van de bestuursovereenkomst Duurzame Polder, waarover de colleges van de gemeenten, Gedeputeerde Staten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op dinsdag 12 oktober besloten.

De wijk- en dorpsraden van Oss Noord-West, Lith, Geffen, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch hebben deelgenomen aan de klankbordgroep om het proces te bewaken.

Meer informatie: https://www.duurzamepolder.nl/

Bewoners beheren buurt

U weet zelf het beste wat nodig is in uw straat of buurt en wat er beter of mooier kan. Het project Bewoners Beheren Buurt geeft u de ruimte en mogelijkheid om samen met buurtgenoten uw woonomgeving te beheren en onderhouden. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw wijk of buurt behouden en zelfs verbeteren.

Op verschillende plaatsen in Oss zijn bewoners al actief. Een aantal bewoners hebben hun inspanning ook op kaart gezet uit trots en voor uw inspiratie.

Wilt u geveltuintjes of een buurt(moes)tuin aanleggen en bijhouden? Schoonmaakacties houden? Of wilt u een speelplek of plantsoen onderhouden? Alle ideeën zijn welkom! Het kan zijn dat u alles zelf mag doen of dat de gemeente toch een deel van de taken blijft uitvoeren. In de spelregels staat hoe u dit verder aanpakt.

Voorbeelden in de wijk:
- Vlashoek een gezellige en schone buurt
- Onderhoud Maanplantsoen Ussen

 

Vlinderproject

Mark en Ellen uit de Atalantastraat hebben in oktober 2021 ca 1000 biologische vlinder- en bijenvriendelijke bloembollen geplant aan het wandelpad tussen de Atalantastraat en de Purperbeer.
Meer weten? Stuur een e-mail aan vlinderstratenoss@gmail.com.
of kijk op hun website.

Wilt u een vrolijke en kleurrijke tuin creëren en tegelijkertijd een
steentje bijdragen aan de biodiversiteit van vlinders? Op www.vlinderstichting.nl vindt u talrijke tips en trucs voor de perfecte vlindertuin! Heeft u ook al vlinders gespot? Laat het de vlinderstichting weten en geniet van uw vlindertuin!

Preventieteam

Het preventieteam is altijd op zoek naar actieve buurtbewoners die zich willen inzetten voor een veilige woon- en leefomgeving. Ongeveer 11 avonden per jaar gaan zij gezamelijk de wijk in, op zoek naar onveilige situaties.

Wilt u deelnemen aan activiteiten van het preventieteam?

U bent van harte welkom! Neem contact op met Marian de Sain-van den Hoven, telnr. 06 51850633, wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Meer informatie: https://drive.google.com/open?id=1D05KJ5cmsZjm_MrJmQOJfk_88j2rmsVd

Whatsapp Buurtpreventie

Iedere minuut vindt in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt samen met uw buren een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

Uit onderzoek is gebleken dat WhatsApp-groepen voor buurtpreventie inbrekers afschrikken. In buurten waar bewoners via WhatsApp verdachte situaties met elkaar delen, is het aantal inbraken met 50 procent afgenomen. De inbrekers laten deze buurten vaak links liggen.

Meer informatie:

Adviezen

De wijkraad heeft een signalerende en adviserende rol naar het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. Bij het niet volgen van een advies, dient de gemeente dit te onderbouwen.

In 2020 zijn door de wijkraad de volgende adviezen gestuurd.